രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം
രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം
പതിത് പാവന സീതാറാം
സീതാറാം സീതാറാം, ഭജ് പ്യാരേ തൂ സീതാറാം
ഈശ്വര്‍ അല്ലാഹ് തേരോ നാം, സബ്‌ കോ സന്മതി ദേ ഭഗ്‌വന്‍


രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം
പതിത് പാവന സീതാറാം
സുന്ദര വിഗ്രഹ മേഘാശ്യാം
ഗംഗാ തുളസീ സാലാഗ്രാം
ഭദ്രാ ഗിരീശ്വര സീതാറാം
ഭക്ത ജനപ്രിയ സീതാറാം
ജാനകി രമണാ സീതാറാം
ജയ ജയ രാഘവ സീതാറാം

ജയ്‌ രഘുനന്ദന്‍ ജയ്‌ സിയാ റാം ജാനകീ വല്ലഭ് സീതാറാം

 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക