പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ :: ഋതു
14-11-2010 ന് രണ്ടാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഋതു മോന്(S/O അജയന്‍ & രജിഷ) ഒരായിരം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട്...

അച്ഛന്‍, അമ്മ, മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികള്‍
 

കൂവേരി ഫേസ്‌ബുക്കിലും

Facebook Image

തിരയുക